Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

O čem je "Zelená kniha o elektronickém obchodu"?

Odborné veřejnosti byla zaslána tzv. Zelená kniha o elektronickém obchodu. Dokument, vypracovaný z největší části Úřadem pro veřejné informační systémy (ÚVIS), který v prosinci předloží ministr Březina vládě. Ihned po svém neoficiálním představení sklidil značně rozporuplné reakce. Nejčastěji je mu vytýkána roztříštěnost a nedostatečná kritika stávajících poměrů. Dokument není ve finální verzi, dá se předpokládat, že než se dostane k rukám vlády, projde řadou změn. Také proto je nyní ta nejlepší doba k vyřčení připomínek.

Přípravou Zelené knihy o elektronickém obchodu byl pověřen ÚVIS na základě usnesení vlády č.56 z 12.1.2000. Cílem dokumentu je formulace problémů a urychlení rozvoje elektronického obchodu v ČR a tímto umožnit v druhém pololetí roku 2001 vést veřejnou diskusi o klíčových problémech. Za tímto účelem byla pro projekt zřízena expertní skupina elektronického obchodu, složená ze zástupců vybraných resortů a zástupců privátní a akademické sféry. Termín konečné realizace projektu je stanoven na 31.12.2001.

Dokument se skládá z devíti částí, které zhruba odpovídají možným oblastem "nasazení" nových technologií, a z přílohy, která obsahuje vysvětlení pojmů, analýzu právních předpisů vyplývající z odpovídajícího vládního usnesení a studii BMI o elektronickém obchodování v malých a středních firmách.

Úvod Zelené knihy, rozebírající důvody vzniku této aktivity, klade zcela správně značný důraz na kreativitu a inovaci v podnikání. Podobnost některých částí textu (to ostatně platí pro celý dokument) s evropskou iniciativou eEurope jistě není náhodná. Další důležitý cíl zmíněný v úvodu dokumentu je příprava na rozšíření domovského trhu o státy Evropské unie a nutnost udělat vše proto, aby v nových podmínkách byly české firmy konkurenceschopné.

Závěr úvodu tvoří výzva pro soukromý sektor, aby se na tomto procesu aktivně podílel formu vlastních akcentovaných doporučení.

Legislativa

Jako první jsou zmíněna témata "Legislativa" a "Elektronická komunikace se státní správou a místní samosprávou". Autoři probírají výhody e-governmentu (jednoznačné zvýšení transparentnosti, snadná archivace a dokumentace kontaktů, omezení příležitostí ke korupci), za oblast, kde může dojít k největšímu a nejrychlejšímu pozitivnímu účinku jak na straně občanů a komerční sféry, tak na straně státu, pokládá vláda oblast fiskální (výběr daní a cel) a oblast evidenční.

Zmíněny jsou pilotní projekty (platba daně z motorových vozidel, elektronické celní řízení), celkovou situaci hodnotí autoři takto: "V daňové oblasti jsou dosud legislativní bariéry masivního využití elektronického obchodování. ...Všechny ústřední orgány dnes disponují WEB- servery, na nichž poskytují obecné informace. Chybí však jednotný přístup, koncepce prezentace informací, konsolidace rozsahu poskytovaných informací a důsledné udržování informací v aktuálním stavu."

Cílem vlády je postupně zavést možnost registrace a plateb všech typů daní a cel prostředky e-komerce, vytvořit vnější legislativní rámec bez bariér pro elektronické obchodování a vnitřní organizační a procedurální rámec, který umožní provozovat tyto agendy se srovnatelnou (stejnou) mírou bezpečnosti jako u klasického "papírového" systému.

Telekomunikační a logistická infrastruktura

Kvalitní infrastrukturu, cenu a šíři služeb, společně s legislativou a podnikatelským prostředím vidí autoři Zelené knihy jako klíčový faktor rozvoje elektronického obchodování. Správným a důležitým krokem bylo podle dokumentu zřízení nezávislého regulátora - Českého telekomunikačního úřadu.

Jak autoři tuto oblast hodnotí? "Telekomunikační služby však stále vykazují některé rysy monopolního prostředí z důvodů historického dominantního postavení hlavního národního telekomunikačního operátora a z důvodů vysokých investic a časové náročnosti budování komunikačních infrastruktur ostatních operátorů. Proto je stále hlavním problémem telekomunikační infrastruktury cena služeb a jejich dostupnost na celém území ČR. ". Většina z nás by asi v souvislosti s monopolním prostředím volila ostřejší výrazy...

Kritickým faktorem pro dosažení konkurenčního prostředí telekomunikačních a logistických služeb je podle Zelené knihy odbourání všech bariér, které brání volné soutěži, především z hlediska možnosti přístupu uživatelů k vybranému operátorovi Prostředkem k dosažení takového prostředí má být "transparentní regulace prováděná nezávislým národním regulačním orgánem v rámci stanoveném zákonem o telekomunikacích."

Podnikatelské prostředí

Kvalita zhodnocení situace v oblasti "Podnikatelského prostředí" nepotřebuje komentář: "Elektronický obchod v ČR velmi pomalu nachází své místo v ekonomice. Jeho rozvoj zatím probíhá především u velkých obchodních organizací, organizací nabízejících služby, některých technologických organizací a finančních institucí, které mají jak prostředky, tak znalosti a motivaci pro jeho zavádění. Dále se začal minoritně prosazovat v některých okrajových službách, jako je prodej knih, vstupenek, drobné spotřební elektroniky atd."

V této části autoři Zelené knihy rozebírají nutnost vzdělávání a motivace podniků k využívání výhod e-komerce a způsoby jakými toho dosáhnout. To je v pořádku, ale změnu podnikatelského prostředí neobstarají pouze technologie. Problém je mnohem hlubší. Nové přístupy v podnikaní, to nejsou jen technologie, ale také samotná "kultura" podnikání, která musí umožnit mnohem dynamičtější prosazování nových myšlenek, podporu startujících firem, inovace a kreativity. To bylo zmíněno v úvodní kapitole dokumentu, ale patrně si autoři netroufají jít v této myšlence dál a stanovit konkrétní kroky. To mi v dokumentu citelně chybí. Je nutné změnit legislativní rámec tak, aby usnadňoval a zrychloval podnikaní a jeho start. Zbavit se zbytečné byrokracie. Je třeba počítat s neúspěchem a nebrat jej jako překážku v dalším snažení. Jen tak bude možné uskutečnit obchodní myšlenku snáze a dříve než je tomu nyní. V tomto smyslu se také vyjadřuje již zmíněná iniciativa eEurope.

Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

Podobný nedostatek vidím v kapitole "Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů". Na jedné straně podpora e-learningu a snaha vzdělávat v oblasti elektronického obchodování, což si zaslouží plnou podporu, na straně druhé straně ignorování nutných změn ve vzdělávání, které by vedly k efektivnějšímu podnikatelskému prostředí (uvedenému jako jeden z hlavních cílů) a bližšímu sepětí vzdělávání a podnikatelské praxe. Že by to bylo příliš velké sousto?

I když dokument mohl být lépe zpracován a obsahovat konkrétnější kroky k cílům, které jsou vytyčeny podle mého názoru celkem dobře, je dobré vidět že se na poli nových přístupů k podnikání něco děje i ve vládních kruzích. Jako první krok k definování hlavních problémů a dalšího postupu, stejně jako podnět k vážné diskuzi na toto téma na odpovědných místech by Zelená kniha mohla uspět, za předpokladu, že konstruktivní námitky přispějí ke zkvalitnění dokumentu (komu se dostala Zelená kniha do rukou, má možnost vyjádřit své připomínky prostřednictvím instituce, od které knihu obdržel). Každopádně do prosince, kdy má být Zelená kniha předložena vládě, na ní budou mít autoři plné ruce práce.

Jak to vidí právní specialista Doc.Smejkal, CSc?: "... (dokument) nesplňuje základní požadavky ani na anayltickou, ani na syntetiskou část, jde o roztříštěný materiál poskládaný z náhodně vybraných částí, bez jednotného pohledu, se špatnými definicemi, zcela mylným přístupem k legislativní stránce věci, prakticky nepoužitelný."
Autor: Pavel Hrůza
Datum: 30. října 2001 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz