Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Newsletter 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!


Obchodní podmínky společnosti ABC systems, s r.o. pro prodej inzerce na serveru e-komerce.cz

1) Uzavření inzertní smlouvy o zveřejnění inzerce


  a) Inzerce se přijímá výhradně na základě objednávky, případně na základě uzavřené smlouvy.

  b) Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti zejména pak:

  • obchodní jméno zadavatele
  • sídlo zadavatele
  • fakturační adresu
  • IČO a DIČ
  • bankovní spojení
  • jméno odpovědné osoby
  • přesné zadání objednávané služby


  c) Zadavatel objednávku doručí na adresu vydavatele poštou, faxem, osobně, nebo e-mailem.

  d) Jako doklad o přijetí objednávky ABC systems, s r.o. upřesní termín zveřejnění inzerátu včetně kalkulace ceny.

  e) Potvrzením písemné objednávky vydavatelem je uzavřen smluvní vztah.


2) Inzertní podklady

  a) Za včasné a bezchybné dodání podkladů do obchodního oddělení je odpovědný zadavatel reklamní kampaně.

  b) Zadavatel odpovídá též za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci. Vydavatel není odpovědný za příp. porušování práv třetích osob. V případě uplatnění nároku třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu zadavatel přebírá veškeré závazky vyplývající z takovýchto oprávněných nároků a je povinen nahradit vydavateli škody, které mu výše uvedeným jednáním zadavatele vzniknou.


3) Vydavatelské podmínky

  a) Pokud není sjednán přesný termín reklamní kampaně, bude inzerát zveřejněn v nejbližším možném termínu.

  b) Pokud zadavatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům inzerce na serveru, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru a tak také kalkulován.


4) Právo odmítnout inzerát

  a) Vydavatel má právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo odporuje zájmům či by mohlo poškodit dobré jméno vydavatele. Vydavatel je povinen oznámit tuto skutečnost zadavateli, ale není povinen odmítnutí zdůvodňovat.

  b) Vydavatel má právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.


5) Neplnění zakázky

  a) Pro případ zásahu vyšší moci je ABC systems, s r.o. zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.

  b) Pokud nedojde vinou zadavatele k naplnění dohodnuté zakázky, je zadavatel povinen po vyúčtování zakázky uhradit skutečnému plnění odpovídající cenu, tedy zrealizovanou část kampaně.


6) Platební podmínky

  a) Inzerce se fakturuje den následující po ukončení zveřejnění inzerátu. Faktura se zasílá zadavateli na adresu a osobu, která byla uvedena na objednávce inzerce. Je splatná do 14 dnů od data vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

  b) Pokud nebudou pohledávky vydavatele uhrazeny zadavatelem ve lhůtě splatnosti, bude vydavatel postupovat v souladu s čl. 4b) těchto podmínek a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

  c) Vydavatel je oprávněn požadovat na základě vyhodnocení bonity klienta zaplacení zálohy na zveřejňovanou inzerci až do výše 100 % ceny.


7) Reklamace

  a) Reklamovat inzerci je možné písemně do 5 pracovních dnů ode dne ukončení kampaně.

  b) Zadavatel má v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany vydavatele (špatné zadání URL, záměna inzerátů) nárok na slevu, popř. náhradní zveřejnění. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen.


8) Závěrečná ustanovení

  a) Speciální nebo atypické komerční projekty mimo ceníkové podmínky realizujeme vždy po dohodě a za smluvní cenu.

  b) Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci uveřejněné dle těchto obchodních podmínek.

  c) Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást ceníku. Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody.


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2001.