E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Hrušky a jabka - aukce a veřejné dražby

Jan Pleyer, 16. července 2002, e-komerce.cz

Internetové aukce a veřejné dražby. Diskuse o těchto dvou pojmech se opravdu čas od času objevuje. Bohužel se ve většině článků objevují polopravdy a nesmysly, které nevycházejí ze skutečnosti. Shrňme si tedy jaká je situace...

Rozhořčená diskuse provozovatelů známých internetových aukcí ohledně některých názorů představitelů dražebníků dle zákona o veřejných dražbách, zda se některé skupiny nesnaží svým počínáním obcházet zákon, jsou dle mého naprosto zbytečné.

Jedná se skutečně o dvě naprosto rozdílné oblasti, které možná spojuje název, který symbolizuje proces licitace, tedy AUKCE či DRAŽBA. Ano v laickém pohledu se zdá proces naprosto identický.

Analogicky se naskýtá rozlišit obě oblasti například náplní. To ovšem také není pravda, stejně jako v internetových aukcí mohou být telefony, auta, oblečení tak i ve veřejných dražbách jsou tyto předměty běžně draženy.

Odprostíme-li se od toho, zda člověk použije pojem aukce či dražba, hlavním rozdílem procesu veřejné dražby dle zákona (dále upřesním dle kterých zákonů může proběhnout) a běžné aukce (v tomto případě internetové) je naprosto jiný procesní a právní účinek.

Veřejné dražby - takto by měly být správně nazývány dražby, které se konají dle zákona. Normou pro ně směrodatnou je v největší části zákon o veřejných dražbách 26/2000 Sb., který determinuje celý proces a upravuje vztahy účastníků. Veřejné dražby jsou ovšem možné také dalšími způsoby. Jedná se například o veřejné dražby v rámci daňových exekucí finančních úřadů (dle zákona 337/1999 Sb.), dražby v rámci soudní exekuce (cesta kterou šlo věc zpeněžit před přijetím zákona 26/2000 Sb.), dražby obchodníků s cennými papíry (které upravuje nový zákon o cenných papírech) a nově rovněž dražby, které mohou vykonávat soudní exekutoři.

Další výše uvedené normy, dle kterých lze vykonávat veřejnou dražbou lze označit za dražby nedobrovolné - tudíž vlastník nerozhoduje o provedení dražby a dražba je vykonána z důvodů zpeněžení zástavy a to jak věcí nemovitou tak movitou (běžně jsou předmětem skladové zásoby, auta atd.)

V oblasti veřejných dražeb dle zákona 26/2000 se rozlišují dva typy dražeb a to dobrovolné a nedobrovolné. Jak uvedl kolega Petr Kedzior ve svém článku pravdivě hlavním důvodem vzniku zákona byly dražby nedobrovolné coby nástroj pro řešení pohledávek za zástavními dlužníky, kterých je v ČR opravdu jako máku. Tento typ dražeb dnes ovšem zastupuje cca 20 % všech pořádaných dražeb.

Nejrozšířenějším instrumentem se staly dražby dobrovolné. Tedy vlastník, nebo osoba, které klade zákon narovinu (např. správce konkursní podstaty, likvidátor a osoby, které jsou oprávněny s předmětem dražby hospodařit a jsou vlastníkem zmocněny) mají možnost dát tento předmět dobrovolně do dražby. Dobrovolná dražba je tedy vlastně pouze jednou z forem jak může vlastník prodat svou věc (respektive jak může zpeněžit své právo).

Takto tedy krátce k tomu co je veřejná dražba, která se vykonává dle příslušného zákona.

Hledejme ale rozdíl proč nepřirovnávat tuto oblast například k internetovým aukcím: Internetová aukce je de facto volný prodej kde dochází k licitaci a je již na vlastníkovi komu předmět prodá. Pokud je to věc movitá většinou stačí pouze předání věci. Co když se bude jednat o věc nemovitou. Budou muset strany uzavřít kupní smlouvu (na soutěží vytvořenou cenu) a proces bude stejný jako u klasického prodeje.

Proto v internetových aukcích nacházíme nejčastěji telefony, PC komponenty, obrázky, ledviny, děti a různé drobnosti (rovněž jsou aukce i souborů dosahujících vysokých hodnot). Jedná se ale pouze o proces cenotvorby!!!

Veřejné dražby jsou zákonným procesem a klepnutí kladívka není pro diváky, ale je symbolem přechodu práva!!! (a to opomíjím změny v zástavních právech atd.).

Upozorňuji, že veřejné dražby tak jak je určuje zákon nejsou dnes v ČR možné činit elektronicky - tedy na internetu. Vždy je nutné uskutečnění fyzické dražby! Je pravděpodobné, že novela tohoto zákona odstraní i tuto bariéru, ale nikdy se proces nebude podobat dnešním internetovým aukcím, které mají většinou podobu blešího trhu.

Jak se v tom vyznat?

  • Aukce podobné těm na internetu nazývejme aukcemi (např. www.aukce.cz, www.vatera.cz, www.vedra.cz)
  • Dražby, které se konají dle specifických zákonných norem je určující nazývejme veřejné dražby (informace např. na: www.centralni-adresa.cz, www.DrazebniKalendar.CZ)

Dále musím reagovat na článek již na e-komerce.cz zveřejněný Petrem Kedziorem (Obcházejí internetové aukce zákon?) - Česká asociace dražebníků je profesní organizací v oblasti zákona 26/2000 Sb. a snaží se o profesionalizaci trhu. Tudíž nutné odlišení od právě internetových aukcí. Vtažení internetových aukcí pod tento zákon je nesmysl a rovněž není ani ekonomického důvodu profesní organizace s dobrovolným členstvím, aby tyto kroky vedla. "Pochopitelné důvody" jak uvádí kolega, jsou tedy chybnou úvahou.

Jan Pleyer
jan.pleyer@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz